Menu
PL EN
Stowarzyszenie turystyczne Sopot

Uduszeni modą

08.06 - 08.07, 19:00

Zapraszamy na wernisaż wystawy pt. "Uduszeni modą".

Wernisaż 08.06.2019 - 19:00 Teatr BOTO w Sopocie ul. Boha­te­rów Mon­te Cas­si­no 54B

Wysta­wa potrwa do 8 lip­ca 2019 r.

Więcej informacji na stronie https://eco.jacekszycht.com

Co chcemy pokazać? Pro­jekt ma na celu przed­sta­wie­nie wizji świa­ta, któ­ry pro­du­ko­wał za szyb­ko i na chwi­lę, nisz­cząc powie­trze, swo­je oto­cze­nie i całe ekosystemy.

Głów­nym tema­tem wysta­wy foto­gra­fii i insta­la­cji video jest two­rzą­cy się Nowy Czło­wiek w post­ka­ta­stro­ficz­nym świe­cie, zde­for­mo­wa­ny, w trak­cie prze­ista­cza­nia się i uciecz­ki od natury.

Wyko­rzy­sta­ne w pro­jek­cie stro­je pocho­dzą z kolek­cji zain­spi­ro­wa­nej sta­dia­mi dez­in­te­gra­cji drze­wa zaata­ko­wa­ne­go przez pasożyt.

Tech­ni­ka two­rze­nia final­ne­go obra­zu pole­ga ukła­da­niu bazy zdjęć za pomo­cą algo­ryt­mu kom­pu­te­ro­we­go, łącząc w sobie kom­po­zy­cje: widzia­ną z odda­li jako 1 obraz i przy zbli­że­niu jako 5’000 do 10’000 obrazów.

Jest to bez­po­śred­nie odnie­sie­nie do dro­bin pla­sti­ku, któ­re nie­zau­wa­żal­nie wchła­nia­ne są przez wszyst­kie orga­ni­zmy żywe.

Autorzy projektu Jacek Szycht Doro­ta Androsz Justy­na Bartoszewicz Nata­lia Rejszel Alek­san­dra Maliszewska

Miejsce: Teatr BOTO

Data:08.06 - 08.07, 19:00

Godzina: 19:00 - 00:00

Bilety: wstęp wolny

Kategoria: Kultura

Adres: Bohaterów Monte Cassino 54B, 81-759 Sopot

WWW: www.boto.art.pl

Email: biuro@boto.art.pl

Tel.: 600 464 619

Fax: -

Organizator: Teatr BOTO

Wersja do druku

Komunikat.Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.[x] ZAMKNIJ