kwiecień, 2022

02kwi17:0019:00O krajobrazach miast Ukrainy. Wykład dr hab. Mariusza Czepczyńskiego17:00 - 19:00 Jakuba Goyki 3, Sopot

Szczegóły

Do Sopotu po 24 lutego 2022 przybyło ponad 2000 uchodźców z Ukrainy. Chcemy się poznać lepiej. Na pierwszym spotkaniu z cyklu #Poznajmysie #SolidarnizUkraina o krajobrazach miast Ukrainy: w tyglu miejsc i znaczeń (3256 km marszrutką) opowie geograf kultury dr hab. Mariusz Czepczyński.

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia o godz. 17.00. Wstęp wolny.

Prelekcja odbędzie się w języku polskim, prezentacja będzie miała napisy po ukraińsku, a dyskusja będzie tłumaczona symultanicznie.

Jeśli chcesz opowiedzieć swoją historię związaną z Ukrainą, zgłoś się do nas: biuro@goyki3.pl. Chcemy organizować kolejne spotkania, aby poznawać nasze narody i nasze kraje.

Prof. UG dr hab. Mariusz Czepczyński jest geografem kultury, wykładowcą w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia magisterskie i doktorskie na Uniwersytecie Gdański, zaś tytuł doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo studiował na uniwersytetach w Oslo oraz Harvarda, a także w Taoyuan na Taiwanie oraz Queen Mary University of London. Jego zainteresowania badawcze skupiają się rozwoju lokalnym, jakości życia, semiotyce przestrzeni, procesach miejscotwórczych, zarządzaniem miasta oraz procesach kształtowania przestrzeni zurbanizowanej. Jest autorem książki Cultural Landscape of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs (Ashgate: 2008) oraz współedytorem Public Space. Between Reimagination and Occupation (Routledge 2017), a także współautorem i redaktorem 8 książek i ok. 80 innych publikacji naukowych. W przygotowaniu są najnowsze publikacje: Re-Semiotisation of urban landscapes. Relational geographies and signification processes in post-socialist cities (Edward Elgar) i Liminal landscapes of post-socialist Central Eurasia. Powers, narratives and critical spatial linguistics (Routledge). Prof. Czepczyński był profesorem wizytującym na Eberhard Karls Universität Tübingen w Niemczech (2009-2011), zaś w od 2019 wykłada na Università degli Studi di Roma „Tor Vergata”. W latach 2010-2018 był doradcą Prezydenta Miasta Gdańska, zaś latach 2014-16 był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody przy Ministrze Środowiska. Był członkiem zarządu europejskiej sieci badawczej Investigating Cultural Sustainability, zaś 2017-2020 roku członkiem Rady Doradczej projektu urbanHIST | 20th Century European Urbanism (EC HORIZON 2020). W latach 2010-2019 koordynował partnerstwo 'Energy Transition’, realizowane w ramach Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej, od 2019 jest ekspertem – doradcą projektu PACTESUR – Protecting Allied Cities against TErrorism by Securing Urban aReas.

———————————————
Після 24 лютого 2022 року до міста Сопот прибуло понад 2000 біженців з України. Ми хочемо ближче пізнати один одного. На першій зустрічі в серії #Познайомимось #СолідарнізУкраїною про пейзажі міст України: в тилу місць і значень (3256 км маршруткою) розповість культурний географ Доктор хаб. Маріуш Чепчинський.
Зустріч відбудеться у суботу, 4 квітня о 17.00 Вхід вільний.

Лекція проходитиме польською мовою, презентація матиме субтитри українською, а дискусія буде перекладатися синхронно.
Якщо ви хочете розповісти свою історію, пов’язану з Україною, зв’яжіться з нами: biuro@goyki3.pl. Ми хочемо організувати подальші зустрічі, щоб пізнати наші народи та наші країни.

Професор Гданського Університету Доктор хаб. Маріуш Чепчинський – культуролог, викладач в Інституті Географії ( Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej) та в Гданському Університеті ( Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego). Закінчив магістратуру та докторантуру в Гданському Університеті, отримав звання хабілітованого лікаря у Варшавському Університеті. Крім того, він навчався в Університетах Осло та Гарварду, а також у Таоюань в Тайвані та Лондонському Університеті королеви Марії. Його наукові інтереси зосереджені на місцевому розвитку, якості життя, семіотиці простору, процесах формування місця, управлінні містом та процесах формування міського Public Space. Автор книги «Cultural Landscape of Post-Socialist Cities». Representation of Powers and Needs (Ashgate: 2008) і співредактор Громадського простору. Between Reimagination and Occupation (Routledge 2017), а також співавтор і редактор 8 книг та близько 80 інших наукових публікацій. Готуються останні публікації: Re-Semiotisation of urban landscapes. Relational geographies and signification processes in post-socialist cities (Edward Elgar) i Liminal landscapes of post-socialist Central Eurasia. Powers, narratives and critical spatial linguistics (Routledge). Професор Чепчинський був запрошеним професором до Eberhard Karls Universität Tübingen в Німеччині (2009-2011), а з 2019 року читав лекції в Università degli Studi di Roma «Tor Vergata». У 2010-2018 рр. був радником мера Гданська, а в 2014-16 рр. був членом Державної Ради Охорони Природи при Міністрі навколишнього середовища. Був членом правління Європейської дослідницької мережі Investigating Cultural Sustainability, а у 2017-2020 рр. був членом Консультативної ради urbanHIST | 20th Century European Urbanism (EC HORIZON 2020). У 2010-2019 роках координував партнерство «Energy Transition», яке впроваджене в рамках Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej, з 2019 року є експертом–радником проекту PACTESUR – Protecting Allied Cities against TErrorism by Securing Urban aReas (Захист союзних міст від тероризму шляхом забезпечення міських територій).

Organizator

Goyki 3 Art InkubatorArt Inkubator jest nową samorządową instytucją kultury w Sopocie. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych. Art Inkubator zajmuje się budowaniem sieci współpracy środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją rezydencji artystycznych oraz programów pracy twórczej. Zajmuje się dokumentowaniem zjawisk towarzyszących życiu kulturalnemu oraz popularyzacją kultury i historii miasta Sopotu.tel. 726-890-224 ul. Jakuba Goyki 3, 81-706 Sopot

Go to Top