grudzień, 2021

This is a repeating event

11gru19:0021:00Performance Faf and Tsalar honoring19:00 - 21:00 Jakuba Goyki 3, Sopot

Szczegóły

(Please scroll down for English)

 

Faf and Tsalar honoring

 

Faf and Tsalar honoring to nowy projekt Insitute for Mastering of Time, w skład którego wchodzą artyści Arseny Zhilyaev, Asya Volodina, Nika Ham, Nikolai Karabinovych i Vika Zhuravleva.

Instytut zawdzięcza swoją nazwę teoretycznemu pismu Waleriana Murawiowa, który zaproponował możliwość naukowego „opanowania czasu” w oparciu o unikalną mieszankę matematycznej teorii zbiorów, filozofii czasu Henri Bergsona i idei technologicznej nieśmiertelności i zmartwychwstania Nikolaia Fedorowa.

Projekt Faf and Tsalar honoring 2021 przybiera formę performance partycypacyjnego, funkcjonującego pomiędzy strefą muzealną a taneczną. Całość usytuowana jest w momencie, w przyszłości, w którym ludzkość osiągnęła punkt podziału między tymi, którzy mogą i nie mogą kontrolować materii. Performance funkcjonuje jako LAPR (live action role play) mający na celu przybliżenie uczestników do Wieczności. Jako projekt całościowy, Faf and Tsalar honoring, 2021 będzie miał premierę w Goyki 3 Art Inkubatorze w Sopocie w dniach 11 i 12 grudnia 2021 roku.

Następnie będzie miał swoją premierę w Galerii Foco w Lizbonie, 17 grudnia 2021 roku.

Uczestnicy będą brać aktywny udział w działaniach Institute for Mastering of Time. Obowiązują zapisy. Wstęp bezpłatny.

 

Faf and Tsalar honoring

Performance: Institute for Mastering of Time

Arseny Zhilyaev, Asya Volodina, Nika Ham, Nikolai Kharabinovych i Vika Zhuravleva

Kuratorki: Kasia Sobczak & Josseline Black

Partner: Galeria Foco, Lizbona

 

Daty performance

11.12 | godz. 16.00 w języku angielski i 19.00 w języku polskim

12.12 | godz. 17.00 w języku polskim

 

Zapisy

11.12, godzina 16.00 https://app.evenea.pl/event/performance1/

11.12, godzina 19.00 https://app.evenea.pl/event/performance2/

12.12, godzina 17.00 https://app.evenea.pl/event/performance3/

 

Institute for Mastering Time to organizacja Wiecznych/ Eternals zajmująca się optymalizacją matryc organizacji czasoprzestrzeni. Uważa się, że Wieczni/ Eternals przybywają do naszego sektora Wszechświata z niedostępnych stref multiwersum lub ze słabo poznanej przyszłości (szare strefy czasowe). Działalność IMT to przede wszystkim treningi organizowane przez grupę ochotników w celu sprawdzenia zdolności Ziemian do panowania nad materią. Większość treningów korzysta z LARP (live action role-playing) oraz wykorzystuje dzieła sztuki, angażując grupę od 3 do 15 osób. Pochodzenie nazwy instytutu zwykle tłumaczone jest badaniami pioniera radzieckiego kosmizmu, Waleriana Murawiewa, który zaproponował wykorzystanie „produktywnej matematyki” świata do osiągnięcia maksymalnej optymalizacji czasoprzestrzeni, zwycięstwa nad śmiercią i zmartwychwstania wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli. Wieczni/ Eternals uważają, że na obecnym etapie rozwoju ludzkości najbardziej dostępnym środkiem do osiągnięcia celów Murawiewa jest system sztuki, ponieważ działa on jako prototypowy model przyszłych technologii panowania nad czasem. Projekty IMT były pokazywane m.in. w Bard Graduate Center (Nowy Jork), Modern Gallery (Lublana), Bonner Kunsthale (Sztokholm), Garage Museum (Moskwa) i Manifesta 13 (Marsylia).

 

Performace jest częścią rocznego cyklu ‘’Tool Cycle: New visualisations for activated bodies’’ odbywajacego się w 2021 roku pomiedzy Goyki 3 Art Inkubatorem w Sopocie i Galerią Foco w Lizbonie.

Więcej o cyklu: https://goyki3.pl/2021/02/15/tool-cycle-new-visualisations-for-activated-bodies/

 


 

Faf and Tsalar honoring

 

The Faf and Tsalar honoring, 2021 is the new project of the Institue for Mastering of Time composed of the artists Arseny Zhilyaev, Asya Volodina, Nika Hamm, Nikolai Karabinovich and Vika Zhuravleva.

The Institute owes its name to the theoretical writing of Valerian Muravyov, who proposed the possibility of scientifically ‘mastering time’ drawn on a unique mix of mathematical set theory, Henri Bergson’s philosophy of time and Nikolai Fedorov’s idea of technological immortality and resurrection.

The project Faf and Tsalar honoring, 2021 It takes the form of a two-day participatory performance that functions between the museum and dance zones. It is set in a moment in the future where humanity has reached the point of division between those who can and cannot control matter. The performance functions as a LAPR (live action role play) and aims to bring the participants closer to Eternity. As an overall project, Faf and Tsalar honoring, 2021 will premiere at Goyki 3 Art Incubator in Sopot on December 11 and 12, 2021.

Subsequently, it will premiere at Galeria Foco, Lisbon, Portugal on December 17th, 2021

 

Participants will take an active role in Institute for Mastering of Time activities. Registration required. Free admission.

 

Faf and Tsalar honoring

Performance: Institute for Mastering of Time

Arseny Zhilyaev, Asya Volodina, Nika Ham i Nikolai Kharabinovych

Curators: Kasia Sobczak & Josseline Black

Partner: Galeria Foco, Lisbon

 

Performance

11.12 | 5pm in English and 7pm in Polish

12.12 | 5pm in Polish

 

To enroll for the performance please follow the link

11.12, 4pm https://app.evenea.pl/event/performance1/

11.12, 7pm https://app.evenea.pl/event/performance2/

12.12, 5pm https://app.evenea.pl/event/performance3/

 

 

The Institute for Mastering Time is an organization of the Eternals dedicated to optimizing the matrices of space-time organization. It is believed that the Eternals come to our sector of the Universe from inaccessible zones of the multiverse or from a poorly grasped future (gray time zones). The activities of the IMT are mainly represented by trainings, which are organized by a group of volunteers in order to test the abilities of earthlings to master matter. Most of the trainings use the form of live action role play (LARP) and the using of works of art, involving a group of 3 to 15 people. The name of the institute is usually attributed to the researchers of the Soviet cosmist Valerian Muravyov, who proposed using the “productive mathematics” of the world to achieve the maximum possible optimization of space-time, victory over death and the resurrection of all who have ever lived. Eternals believe that at this stage of humankind’s development the most accessible means of achieving Muravyov’s goals is the art system, since it acts as a prototype model for the future technologies of mastering time. IMT projects were shown at the Bard Graduate Center (New York), Modern Gallery (Ljubljana), Bonner Kunsthale (Stockholm), Garage Museum (Moscow), Manifesta 13 (Marseille).

 

Performance is part of 2021 cycle ’Tool Cycle: New visualisations for activated bodies’ taking place between Goyki 3 Art Inkubator in Sopot and Galeria Foco in Lisbon. More about the cycle  https://goyki3.pl/2021/02/15/tool-cycle-new-visualisations-for-activated-bodies/

Organizator

Goyki 3 Art InkubatorArt Inkubator jest nową samorządową instytucją kultury w Sopocie. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych. Art Inkubator zajmuje się budowaniem sieci współpracy środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją rezydencji artystycznych oraz programów pracy twórczej. Zajmuje się dokumentowaniem zjawisk towarzyszących życiu kulturalnemu oraz popularyzacją kultury i historii miasta Sopotu.tel. 726-890-224 ul. Jakuba Goyki 3, 81-706 Sopot

Go to Top